จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Montelukast 5 mg tablet จำนวนประมาณ 3,000 x 28 เม็ด วงเงินประมาณ 1,797,600.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา montelukast.pdf


ไฟล์แนบ : spect - montelukast.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf