จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicardipine 2 mg injection จำนวนประมาณ 20,000 amps วงเงินประมาณ 1,851,100.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา nicardipine.pdf


ไฟล์แนบ : spect - nicardipine.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf