จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Valproate 500 mg control release tablet จำนวนประมาณ 5,000 x 30 เม็ด วงเงินประมาณ 1,899,250.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา sodium valproate.pdf


ไฟล์แนบ : spect - valproate.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf