จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Gliclazide 60 mg MR tablet จำนวนประมาณ 5,000 x 30 เม็ด วงเงินประมาณ 1,904,600.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา gliclazide.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf


ไฟล์แนบ : คุณลักษณะเฉพาะ-glipizide.pdf