จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cisatracurium besylate 2 mg/ml injection จำนวนประมาณ 2,500 x 5 vials วงเงินประมาณ 1,808,300.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา cisatracurium.pdf


ไฟล์แนบ : คุณลักษณะเฉพาะ cisatracurium.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf