จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Norepinephrine 4 mg/ml injection จำนวนประมาณ 25,000 amps ประมาณ 1,979,500.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา norepinephrine.pdf


ไฟล์แนบ : spect - norepinephrine.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf