จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Entacapone 200 mg FC tablet จำนวนประมาณ 530 x 100 เม็ด วงเงินประมาณ 1,984,850.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา entacapone.pdf


ไฟล์แนบ : spect - entacapone.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf