จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Human normal immunoglobulin injection จำนวนประมาณ 300 vials วงเงินประมาณ 1,935,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา human normal (ivig).pdf


ไฟล์แนบ : spect- ivig.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf