จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Fucidate 250 mg tablet จำนวนประมาณ 1,700 x 20 เม็ด วงเงินประมาณ 1,909,950.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา sodium fusidate.pdf


ไฟล์แนบ : คุณลักษณะเฉพาะยา sod.fucidate.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf