จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cefdinir 100 mg capsule จำนวนประมาณ 1,500 x 100 เม็ด วงเงินประมาณ 1,765,500.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา cefdinir.pdf


ไฟล์แนบ : spect cefdinir 100 mg.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf