จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iron-sucrose injection จำนวนประมาณ 1,500 x 5 amps วงเงินประมาณ 975,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา iron-sucrose.pdf


ไฟล์แนบ : spect iron-sucrose injection.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf