จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoietin beta prifill syringe 30,000 IU จำนวนประมาณ 200 sets วงเงินประมาณ 1,750,520.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา epoietin beta 30000 iu.pdf


ไฟล์แนบ : spect-recormon-30000.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf