จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Amoxicillin trihydrate 500 mg + Potassium clavulanate 125 mg tablet จำนวนประมาณ 1,400 x 56 เม็ด วงเงินประมาณ 1,929,424.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา amoxicillin.pdf


ไฟล์แนบ : spect amoxiclav.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf