จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Lansoprazole 30 mg DT tablet จำนวนประมาณ 1,500 x 28 เม็ด วงเงินประมาณ 1,733,400.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 - 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา lansoprazole.pdf


ไฟล์แนบ : คุณลักษณะเฉพาะ lansoprazole.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf