จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกาดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ยา Brinzolamide 1 % Ophthalmic suspension จำนวนประมาณ 10,000 ขวด ในวงเงินประมาณ 3,873,400.00.- บาท  (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 – 2561 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา brinzolamide.pdf


ไฟล์แนบ : spect.pdf