จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกาดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ยา Doripenem 500 mg for injection จำนวนประมาณ 4,000 vials ในวงเงินประมาณ 4,391,280.00.- บาท  (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 – 2561 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา doripenem.pdf


ไฟล์แนบ : spect - doripenem.pdf