จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกาดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ยา Dutasteride 0.5 mg capsule จำนวนประมาณ 2,800 x 30 เม็ด ในวงเงินประมาณ 3,625,160.00.- บาท  (สามล้านหกแสนสองหมื่นห้าพนหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 – 2561 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา dutasteride.pdf


ไฟล์แนบ : spect - dutasteride.pdf