จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกาดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ยา Oxaliplatin 50 mg powder for injection จำนวนประมาณ 2,100 vials ในวงเงินประมาณ 4,718,700.00.- บาท  (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560 – 2561 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา oxaliplatin.pdf


ไฟล์แนบ : spect.pdf