โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีสอบราคา จำนวน 1 รายการ คือ ยา Tamsulosin HCl 0.4 mg tablet จำนวนประมาณ 2,300 x 30 tablets โดยราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อครั้งนี้คือ 1,934,346.-บาท ต่อ 2,300 x 30 tablets รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ