โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงานรดน้ำขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกตุ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ  ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ  และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์กันตามโอกาส  ตามประเพณีที่ได้ปฏิบัติมาถึงปี