วันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก

องค์การอัมพาตโลก ได้กำหนดวันรณรงค์อัมพาตโลก คือ วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี คำขวัญว่า “One in Six” หรือ “1 ใน 6 จะไม่ใช่คุณ” เพื่อเน้นให้เกิดความตระหนักและระวังอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาต คือ ในทุก 6 วินาที จะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน จากโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับไทยพบเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของคนไทย ผู้ป่วยที่รอดชีวิตจะพิการเนื่องจากเนื้อสมองถูกทำลาย ส่งผลกระทบทั้งผู้ป่วยครอบครัวชุมชนและประเทศชาติด้วย และคำขวัญรณรงค์อีกอย่างคือ “Because I care” หรือ “เพราะฉันใส่ใจ” เนื่องจากต้องการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ป่วย ครอบครัว เพื่อนและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดี

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อโรคหลอดเลือดสมองคือ ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มีญาติสายตรงเคยเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ขาดการออกกำลังกาย อ้วน สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์

สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง คือ มีอาการอ่อนแรงของใบหน้า แขน ขา อย่างทันทีทันใด ซึ่งจะเป็นซีกเดียวของร่างกาย สับสน ลำบากในการพูด พูดไม่รู้เรื่อง เกิดขึ้นทันทีทันใด สูญเสียความสมดุลของการเดิน

แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองอย่างง่าย คือ

1. รับรู้ความเสี่ยงของตนเอง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น และปฏิบัติตนเพื่อป้องกันควบคุมโรค / ความเสี่ยงของตน

2. มีกิจกรรมทางกายที่เคลื่อนไหวอย่างกระฉับกระเฉง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 ครั้ง /สัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที

3. ควบคุมตนเองไม่ให้อ้วน โดยการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สมดุลกับกิจกรรมทางกาย ของตนเอง

4. จำกัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่