จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความปะสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์

จำนวน   ๑ รายการ คือ
ยา  Imipenem ๕๐๐ mg + Cilastatin ๕๐๐ mg for injection  จำนวน ๗,๗๐๐  vials

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ


ไฟล์แนบ : imipenem + cilastatin.pdf