ไฟล์แนบ : ประกาศซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่่อนย้ายได้.pdf