จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความปะสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ
ยา Insulin Aspart ๓๐% + Protaminated Insulin aspart ๗๐% , ๑๐๐ i.u./ml x ๓ ml injection จำนวน ๔,๕๐๐ x ๕ vials

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ


ไฟล์แนบ : insulin aspart + protaminated.pdf