รพ.ร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดอุบัติภัยสารเคมี  ในโรงพยาบาล

                   นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนับวันจะมีมากขึ้น เช่น การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีในสถานประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านสารเคมีให้เป็นระบบที่ชัดเจน นับตั้งแต่การวิเคราะห์อันตรายจากอุบัติภัยจากสารเคมี จัดทำและทดสอบแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมี และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการโต้ตอบอุบัติภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร  กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน(HA) จึงได้จัดประชุมวิชาการและเชิงปฏิบัติการ“เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรณีอุบัติภัยสารเคมี” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   จุฬาภรณ์ และตึกอายุรกรรม 3 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (สถานที่สมมติการเกิดเหตุ) โดยการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายนอกด้วย อาทิ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยกู้ชีพต่างๆ