จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Piperacilllin ๔ g + Tazobactam ๐.๕ g for injection จำนวนประมาณ ๓,๐๐๐ vials โดยใช้สัญญาซื้อขาย รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : หน้าประกาศ piperacillin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารส่วนเพิ่มสอบราคา.pdf