จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Iodixanol ๒๕๐ mg I/ ml ๕๐ ml solution for injection จำนวนประมาณ ๑,๔๐๐ vials โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : เอกสารส่วนเพิ่มสอบราคา.pdf


ไฟล์แนบ : หน้าประกาศ iodixanol.pdf