จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Topiramate ๕๐ mg tablet  จำนวนประมาณ ๑,๓๐๐ x ๖๐ เม็ด  โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : เอกสารส่วนเพิ่มสอบราคา.pdf


ไฟล์แนบ : หน้าประกาศ topiramate.pdf