จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Phenytoin ๑๐๐ mg capsule จำนวนประมาณ ๕,๕๐๐ x ๑๐๐ เม็ดs โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : หน้าประกาศ phenytoin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารส่วนเพิ่มสอบราคา.pdf