ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อยา

Erythropoietin alpha prefilled syringe injection ๕,๐๐๐ iu ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ

๑๗,๐๐๐ sets ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร หมายเลข ๐๔๓-๕๒๗๐๑๗ รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor.pdf