จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Clopidogrel ๗๕ mg tablet  จำนวนประมาณ ๑,๙๐๐ x ๑๔ เม็ด โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : หน้าประกาศ clopidogrel.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารส่วนเพิ่มสอบราคา.pdf