ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อยา Alteplase ๕๐ mg for injection  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๒๓๐ vials ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร หมายเลข ๐๔๓-๕๒๗๐๑๗ รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง.pdf


ไฟล์แนบ : ร่าง tor.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกวดประกวดราคา.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf