จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Calcipotriol + Betamethasone dipropionate ointment ๑๕ g  จำนวนประมาณ ๓๐๐ หลอด โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศ calcipotriol.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf