จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Phenytion Sodium injection ๕๐ mg / ml  จำนวนประมาณ ๖,๒๐๐ vials โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศ phenytoin sodium inj..pdf