จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Rabies Immunoglobulin ๑,๐๐๐ U/ ๕ ml  จำนวนประมาณ ๓,๐๐๐  vials โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศ rabies immunoglobulin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf