โครงการ ดี้ดี.. ทำใบขับขี่เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

        นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน ได้จัดทำโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เสริมความรู้เรื่องกฎหมายจราจรและทำใบขับขี่ 100% ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี 2558 เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมายจราจรที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ การขับขี่ที่ปลอดภัย ปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดทุกคนเป็นต้นแบบสุขภาพด้านความปลอดภัยทางถนน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงได้โครงการขึ้นในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4351-8200 – 5 ต่อ 7147 ในวันและเวลาราชการ