จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ดังนี้
          ๑.ไชริงค์พลาสติก  ๓  ซีซี    จำนวนประมาณ  ๓,๘๔๐  กล่อง (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
          ๒.ไชริงค์พลาสติก  ๕  ซีซี    จำนวนประมาณ  ๓,๘๔๐  กล่อง (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
          ๓.ไชริงค์พลาสติก ๑๐ ซีซี    จำนวนประมาณ  ๔,๒๐๐  กล่อง (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
          ๔.ไชริงค์พลาสติก ๒๐ ซีซี    จำนวนประมาณ  ๑,๘๐๐  กล่อง (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
          โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร


ไฟล์แนบ : ราคากลาง syringe plastic.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf


ไฟล์แนบ : คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางไซริงค์พลาสติก.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf