ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไอวีแคททีเตอร์  จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ - ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ทางโทรศัพท์ หรือ โทรสาร หมายเลข ๐๔๓ - ๕๑๖๓๘๓ รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไอวีแคททีเตอร์ 4 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง ไอวีแคททีเตอร์ 4 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคา.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf