ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงบรรจุเลือดชนิด ๒ ถุง,๔ ถุง  จำนวน ๒ รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๘ เมษายน ๒๕๕๘  ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร หมายเลข ๐๔๓-๕๒๗๓๐๓ รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor ถุงบรรจุเลือด 2 ถุง ,4 ถุง.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางถุงบรรจุเลือด 2 ถุง,4 ถุง.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคา.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf