ทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่
    ทุกวันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อจะสื่อสารสร้างกระแสการตื่นตัวต่อโรคความดันโลหิตสูง โดยเน้นป้องกันโรค      อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ โรคไต ที่มีสาเหตุจากโรคความดันโลหิตสูง จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปครั้งล่าสุด พบว่า มีความดันโลหิตสูงเกือบ 11 ล้านคน และที่น่าวิตกอย่างยิ่ง คือ
ในจำนวนผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ร้อยละ 60 ในชาย และ 40 ในหญิงไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเป็นความดัน โลหิตสูง  ประเด็นการรณรงค์ความดันโลหิตสูงในปีนี้ คือ “ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่” ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ พฤติกรรมและการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการกินเค็ม กินผักและผลไม้ที่หวานน้อยไม่เพียงพอ สูบบุหรี่ และมีภาวะเครียด
อายุเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
    ทางที่ดีที่สุด..เราต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ดังนี้ 
•    ลดการบริโภคเกลือ ลดการเติมเครื่องปรุงรส อาหารสำเร็จรูป
•    ใช้ชีวิตกระฉับกระเฉงสม่ำเสมอ การออกกำลังกาย การเดิน ทำงานบ้าน
•    เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้(รสหวานน้อย) 
•    จำกัดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
•    งดสูบบุหรี่ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่

สุขภาพดี เริ่มที่ อาหาร ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผัก ผลไม้ เพิ่มขึ้น

 ข่าว : สุภาพ พุทธปัญโญ // สุขศึกษาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

** ภาพประกอบ จาก internet**