ผู้อำนวยการ รพ.ร้อยเอ็ด รับมอบเงินบริจาคจากคุณยิ่งยง คุณชูจิตร เกษมทรัพย์  พร้อมครอบครัว

                    นายแพทย์เกรียงไกร   โกวิทางกูร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
รับมอบเงินบริจาคจากร้าน รวมสินแก๊ส คุณยิ่งยง คุณชูจิตร เกษมทรัพย์  พร้อมครอบครัว จำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนสงฆ์

ด้านนายแพทย์เกียงไกร   โกวิทางากรู  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้กล่าวว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ได้ดำเนินการก่อสร้างตึกสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ใกล้แล้วเสร็จ เพื่อไว้บริการพระสงฆ์ที่อาพาธ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
แต่ยังขาดงบประมาณอีกกว่าสามสิบล้านบาท ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ลำพังจะของบประมาณจากทางราชการอาจล่าช้า  จึงได้จัดทำโครงการขอรับบริจาคขึ้น เพื่อหางบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว
เพื่อไว้บริการผู้ป่วยอย่างทั่วถึง  ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดหรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 081 - 5469638   
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลร้อยเฮ็ด 043-518200-5   หรืองานการเงิน 043-526818