ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร ๐๔๓-๕๒๗๓๐๓ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ ๗ รายการ.pdf