ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อยา Insulin Aspart ๓๐% + Protaminated Insulin  aspart ๗๐%, ๑๐๐ i.u./ml. x ml  Injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๗,๐๐๐ x vials ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร หมายเลข ๐๔๓-๕๒๗๐๑๗ รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง.pdf


ไฟล์แนบ : ร่าง tor ประกวดราคาซื้อยา insulin aspart.pdf


ไฟล์แนบ : ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์.pdf


ไฟล์แนบ : ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf