จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Norepinephrine ๔ mg/๔ ml injection จำนวนประมาณ ๑๘,๐๐๐ amps โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคา ยา norepinephrine.pdf