ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ถุงมือ Dispose) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทางโทรสาร หมายเลข ๐๔๓ - ๕๑๖๓๘๓ รายละเอียด ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor จัดซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศ.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกวดราคาวัสดุการแพทย์ 4 รายการ.pdf