ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ -๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๕๑๘๒๐๐-๕  โทรสาร ๐๔๓ - ๕๑๖๓๘๓ รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ(2).pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ.pdf