ประชุม Stroke สัญจร สาขาโรคหลอดเลือดสมอง

        นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  คณะผู้บริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพร้อมคณะ ได้ร่วมต้อนรับ รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า วิทยากร จาก เขตสุขภาพที่ 7 ในการจัดการประชุม Stroke สัญจร สาขาโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 7 มีการขับเคลื่อนแผนการจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพทุกระดับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานร่วมกันพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลชุมชน   ทุกแห่ง  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.30 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด