ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คือ ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดเลือดชนิด ๒ ถุง (Double dose) จำนวน ๑,๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๓ - ๕๑๘๒๐๐ - ๕ ต่อ ๒๑๕๓ หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐๔๓ - ๕๑๖๓๘๓ รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor ประกวดราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง ชุดถุุงรับบริจาคเกล็ดเลือด 2 ถุง.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ร่าง เอกสารประกวดราคาถุงรับบริจาคเกล็ดเลือดชนิด 2 ถุง.pdf