ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  HIV Viral Load  จำนวน 5,040 Test  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ถึง  วันที่ 29  มิถุนายน  2558 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-518200-5 ต่อ 2152 หรือ โทรสาร หมายเลข 043-516383  รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ร่าง tor วัสดุวิทยาศาสตร์ hiv viral load.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ hiv viral load.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศวัสดุวิทยาศาสตร์ hiv viral load.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ hiv viral load.pdf