ขอเชิญวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ HBV Viral load จำนวน 3,600 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  29  มิถุนายน  2558 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม  2558 ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-518200-5 ต่อ 2152 หรือ โทรสารหมายเลข 043-516383 รายละเอียดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาตามเอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ hbv viral load.pdf


ไฟล์แนบ : ร่าง tor hbv viral load (ร่าง+สเปค).pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง hbv viral load.pdf


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ hbv viral load.pdf